BÌNH THUẬN CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Quà Tặng Đức Minh - Chuyên Quà Tặng Đại Hội Hội Cựu Chiến Binh, Đại Hội Đoàn, Quà Tặng Doanh Nghiệp  2022-2027. Liên hệ: 0987 25 6889

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2022 - 2027


Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, động viên cán bộ hội viên đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...
Trong những năm qua, tuyệt đại đa số Cựu chiến binh trong tỉnh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm và các tê nạn xã hội; tham gia các hoạt động giúp nhau xóa đói , giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân và hội viên; tham gia phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh;  làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên góp phần ổn định chính trị ở cơ sở. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân trong Tỉnh cho thế hệ trẻ. Các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động  tình nghĩa của Cựu chiến binh đã có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Công tác xây dựng Hội được chú trọng cả chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Quà Tặng Đức Minh - Chuyên Quà Tặng Đại Hội Hội Cựu Chiến Binh, Đại Hội Đoàn, Quà Tặng Doanh Nghiệp  2022-2027. Liên hệ: 0987 25 6889

Tuy nhiên các hoạt động của Hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh ở một số địa bàn, một số lĩnh vực còn có những hạn chế nên việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả chưa cao; một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức tạo điều kiện để hội cựu chiến binh phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc toàn diện trong các tổ chức hội và hội viên, động viên cán bộ hội viên đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội hội cựu chiến binh các cấp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; khắc phục hậu quả  đại dịch COVID -19 với nhiều khó khăn thách thức.

Để lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, Thường trực Hội Cựu chiến binh Tỉnh yêu cầu các cấp hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII ), Chỉ thị số 09-CT, ngày 17/7/ 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Lãnh đạo Đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội  đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022  2027” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến các cấp hội và hội viên để anh chị em hiểu rõ chủ trương của cấp trên tổ chức thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu đề ra.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội gắn với công tác xây dựng hội và các phong trào cách mạng của địa phương; các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa nghèo bền vững; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong xây dựng, bào vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bào vệ nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh và hội viên cựu chiến binh.

Chuẩn bị chu đáo nội dung Đại hội:

Một là: Xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội, cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 của cấp mình và của cấp trên trực tiếp; sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và sự phối hợp của cơ quan, đơn vị cùng cấp để đánh giá đúng, đầy đủ tình hình và kết quả đạt được  trong nhiệm kỳ, khẳng định những đóng góp của tổ chức hội và hội viên; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Căn cứ Nghị quyết đảng bộ cùng cấp,  và của cấp trên trực tiếp bám sát tôn chỉ , mục đích và thực tiễn phong trào của hội đề ra phương hướng, mục tiêu,, nhiệm vụ giải pháp khả thi để thực hiện trong nhiệm ky tới.

Quà Tặng Đại Hội Hội Cựu Chiến Binh

Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện quy trình nhân sự đúng nguyên tắc của Trung ương Hội, Điều lệ Hội và của cấp ủy cùng cấp; chú trọng việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các chức danh chủ chốt của các cấp hội khóa mới đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ uy tín, sức khỏe để tập hợp, đoàn kết hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác hội trong tình hình mới.

Ba là: Các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong hội viên và cán bộ về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của tổ chức hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và phát động phong trào thi đua sôi nỗi, thiết thực chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022  2027 .

Đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến hành trong năm 2022 theo lộ trình: Cấp cơ sở bắt đầu từ quý I, hoàn thành trước 31/5/2022; cấp huyện và tương đương bắt đầu từ quý II hoàn thành trước 31/7/2022. Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận hoàn thành trước 15/10/2022.

Bạn đang xem: BÌNH THUẬN CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2022 - 2027
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0987256889